1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je prevádzkovateľ internetového obchodu www.hair-cosmetics.cz, HairCosmetics Shop s.r.o., IČO:07238908, DIČ:CZ07238908 so sídlom Nerudova 1722/2, Přerov 75002 (ďalej HairCosmetics.cz). Prevádzkovateľ uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) a právnymi predpismi platnými na území SR.

2. OSOBNÉ ÚDAJE

HairCosmetics.sk spracováva iba osobné údaje, ktoré používatelia / zákazníci poskytnú v súvislosti s využívaním služieb (napr.: vybavenie objednávky, prostredníctvom formulára prihlásenia na odber noviniek (newsletter), registráciou zákazníka, kontaktovanie zákazníckej podpory).

V prípade nákupu zhromažďujeme:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailovú adresu
 • Telefónne číslo (pre informovanie o stave objednávky a riešení kolízií)
 • Dodaciu adresu (pre dodanie objednávky)
 • Fakturačnú adresu
 • Heslo v zašifrovanej podobe
 • IČO, DIČ
 • Ostatné údaje potrebné na plnenie zmluvy

V prípade odoberania marketingových správ (newslettery):

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktné údaje (e-mail)

Údaje, ktoré získame tým, že využívate naše služby:

3. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť. /li>
 • Zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

HairCosmetics.sk nepoužije spravované osobné údaje na automatizované rozhodovanie.

4. PREDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vami odovzdané osobné údaje sú odovzdané, alebo sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia zmluvy, na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s týmto vopred vyslovili súhlas. Tretie strany, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom sú:

 • Spracovatelia podieľajúci sa na plnení kúpnej zmluvy.
 • Poskytovatelia platobných služieb, za účelom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky.
 • Prepravcovi, za účelom dodania objednaných produktov alebo služieb a riešení reklamácií a odstúpení od zmluvy.
 • Poskytovatelia služieb, zaisťujúci marketingové služby.
 • Poskytovatelia služieb, za účelom analýzy návštevnosti, spracovaním dát.
 • Prevádzkovatelia technických riešení, za účelom správy technickej časti e-shopu.
 • Verejné orgány (napr. Polícia, alebo iné orgány činné v trestnom konaní, vrátane špecializovaných útvarov ÚOOZ).
 • Tretie strany, za účelom vykonávania zákazníckych prieskumov (napr. Heureka).

Ak tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

5. DOBA SPRACOVANIA

Správca uchováva osobné údaje:

 • Počas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z kúpnej zmluvy a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
 • Po dobu, po ktorú je HairCosmetics.sk povinný uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Počas, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 20 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

6. PRÁVA SUBJEKTOV

 • Ak spracovávame Vaše obchodné podmienky, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajoch a to požiadavkou na tejto adrese: info@haircosmetics.cz
 •  V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať, vykonanie opravy, doplnenie , likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
 • Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverencov na ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré A-vlasy.cz potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde tiež v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné na stanovený účel alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.
 • Požiadavku na vymazanie dát môžete zadať elektronicky na tejto adrese: info@haircosmetics.cz

7. PRÁVNE DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Na základe Vami udeleného súhlasu na konkrétne účely.
 • Na základe oprávneného záujmu.
 • Na základe plnenia uzavretej zmluvy v rozsahu osobných údajov potrebných na jej splnenie.


8. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a osobných údajov v listinnej podobe.
 • Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť a účinnosť dňa 22. 2. 2024.

 

 

Produkty

Výrobcovia

Spolehlivá firma 2016