Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy.

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne ďalšie adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej v internetovom obchode) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o zmenu či vymazanie jeho osobných údajov zaslaním požiadavky na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@haircosmetics.cz. Svoje údaje môže kupujúci meniť na internetových stránkach predávajúceho v sekcii Môj účet.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a ďalšie práva v zmysle § 21 zákona č .. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov. Firma HairCosmetics Shop s.r.o., : 07238908 so sídlom Nerudova 1722/2 Přerov 75002, nesprístupňuje osobné údaje tretím osobám s výnimkou zmluvných spracovateľov.

 

Produkty

Výrobcovia

Spolehlivá firma 2016