HairCosmetics Shop s.r.o.
Nerudova 1722/2
750 02 Přerov I - Město
IČ: 07238908
DIČ: CZ07238908
Telefon: +420 775 555 285
email: info@haircosmetics.cz

 

Informácie
Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne ujednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Vymedzenie pojmov
Dodávateľ/jpredávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a výrobky tu kúpené užíva len pre svoje účely, ak je kupujúci fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky na IČO a ďalej užíva ku svojej ďalšej podnikateľskej činnosti alebo spojenej so službami, ktoré poskytuje, nejedná sa už o spotrebiteľa a vzájomný vzťah predávajúci-kupujúci sa riadi obchodným zákonníkom.

Tovar označený NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE môžu používať a nakupovať len osoby k tomu určené alebo odborne vyškolené na prácu s týmito výrobkami a na nákup týchto výrobkov je potrebná registrácia. Objednaním, vyplnením objednávkového formulára a stlačením tlačidla KÚPIŤ sa kupujúci zaväzuje, že si je vedomý toho, že kupuje tovar na profesionálne použitie a vie ako s ním zaobchádzať a používať ho.

Doručenie tovaru:
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru nie je iná lehota na dodanie a ak nie je zmluvne stanovené inak. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do siedmich pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Doklad o zakúpení (faktúra) je zasielaná emailom v deň vyexpedovania tovaru.
Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť náklady na prepravu vo výške 5,2€  alebo na uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 0,5€ maximálne však 25€. Predávajúci je oprávnený, potom čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja. Cena a spôsob doručenia tovaru (informácie tu)

Prevzatie a reklamácia zásielky:
Pri preberaní zásielky je nutné skontrolovať obal zásielky - zjavnú vadu (poškodenie obalu) je nutné ihneď oznámiť a poznamenať do prepravného listu. Zásielku je tak možné prevziať aj s touto vadou bez obáv s následným uplatňovaním prípadnej škody.

Obsah zásielky skontrolujte po odchode vodiča, vodič nečaká na kontrolu obsahu pri odovzdávaní - skryté vady je nutné nahlásiť prepravcovi v čo najkratšom termíne po prevzatí zásielky a zažiadať o spísanie zápisu o škode. Bez zápisu o škode nemožno následne uplatňovať reklamáciu spojenú s poškodením výrobku počas prepravy.

Vrátenie chybne doručeného tovaru alebo výmena tovaru za iný
Ak bol zákazníkovi doručený iný výrobok, ako bol objednaný, je potrebné ho zaslať spolu s dokladom o zakúpení naspäť na adresu predávajúceho HairCosmetics Shop s.r.o., Veľká Dlážka 40, 75002 Přerov. Výrobok bude bezodkladu vymenený za správny a bezplatne zaslaný na adresu zákazníka. Poštovné bude uhradené zákazníkovi na účet. Pre zasielanie tovaru späť voľte najlacnejši možnosť doručenia, preplatené budú iba účelne vynaložené náklady za prepravu. Príplatky za poistenie, krehké, expresné a iné doplnkové služby preplatené nebudú.

Ak bol výrobok doručený správne podľa objednávky a ak požaduje zákazník výmenu výrobku za iný než aký mal objednaný, je potrebné ho zaslať spolu s dokladom o zakúpení a požiadavkou na iný výrobok späť na adresu predávajúceho. Nový výrobok, podľa priloženej požiadavky u vráteného tovaru, bude bezodkladne zaslaný na adresu zákazníka. Poštovné hradí zákazník. Novo objednaný výrobok bude zaslaný na adresu zákazníka za rozdiel cien + poštovné 5,2€. Ak dôjde k preplatku, bude zákazníkovi vrátený na účet. 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy
Kupujúci (iba spotrebiteľ) môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa spotrebiteľ v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci (aj keď nie je spotrebiteľ) je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred odoslaním tovaru predávajúcim.

Vrátenia tovaru v 14 dennej lehote
V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte cez internet s osobným odberom na našej kamennej predajni.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože zákon túto možnosť neuvádza.

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote a to vrátane darčekov, ktoré predávajúci poskytuje k zakúpenému tovaru zadarmo. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Na uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.
Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to na bankový účet, ktorý zákazník uvedie vo formulári k vrátenému tovaru. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má predávajúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených na dodanie nových obalov a uvedením vráteného tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar, rovnako tak, ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ju na vrátenú sumu.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom povinný predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť v prípade zmlúv na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či v prípade zmlúv o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že na plnenie došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovarov (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a u zmlúv na tovar, ktorý podlieha skaze, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzatvoreného obalu a z hygienických dôvodov nie je možné ich vrátiť; u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; u dodávky novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmluvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo v prípade zmlúv na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

Tovar zašlite na našu adresu HairCosmetics Shop s.r.o., Veľká Dlážka 40, 75002 Přerov

Práva a povinnosti z chybného plnenia.
Akosť pri prevzatí
Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.
Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas 12 mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z vád
Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe pre spotrebiteľov a 12 mesiacov pre podnikateľov alebo v čase použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):
• odstránenie chyby dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;

• bezplatné odstránenie vady opravou;

• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.
Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Ak sa vyskytol prípad,že odstrániteľná vada sa po oprave opakovane vyskytla (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Zodpovednosť za vady (záruka)
Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba podľa zákona (24 mesiacov pre spotrebiteľa, 12 mesiacov pre podnikateľov). Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, zašlite výrobok na adresu autorizovaného servisu uvedeného na záručnom liste alebo na našu adresu spolu s originálom záručného listu, kópiou faktúry alebo iným dokumentom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode, a s reklamačným formulárom na ktorý uveďte popis chýb. Formulár k stiahnutiu tu.
Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý zákazník dostane zadarmo, pri ktorom vypršala dňom uplatnenia reklamácie záručná doba a ďalej na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Za vadu nemožno považovať zmenu materiálu alebo vlastností výrobku úmernou dĺžke užívania ani závady spôsobenej nesprávnou údržbou a používaním výrobku.

Vybavenia reklamácie.
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formulár k stiahnutiu tu.
Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.
Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
Záruka za akosť sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky emailovou správou alebo telefonicky.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov. Ak nakupujete v rámci svojej podnikateľskej činnosti ( na faktúre) nevzniká nárok na uhradenie nevyhnutných nákladov na reklamáciu.

Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu HairCosmetics Shop s.r.o., Veľká Dlážka 40, 75002 Přerov

Ochrana osobných údajov.
Kupujúci súhlasí s tým
, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy.
Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne ďalšie adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo.
Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej v internetovom obchode) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.
Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o zmenu či vymazanie jeho osobných údajov zaslaním požiadavky na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@haircosmetics.cz. Svoje údaje môže kupujúci meniť na internetových stránkach predávajúceho v sekcii Môj účet.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a ďalšie práva v zmysle § 21 zákona č .. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov. Firma HairCosmetics Shop s.r.o., : 07238908 so sídlom Nerudova 1722/2 Přerov 75002, nesprístupňuje osobné údaje tretím osobám s výnimkou zmluvných spracovateľov.

Riešenie sporov.
Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Ostatné.
Ostatné tu nešpecifikované záležitosti sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel. Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej ako po obojstrannej odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. januára 2014 

Obchodné a dodacie podmienky pre nákup vlasov
Obchodné podmienky pre nákup vlasov v našom internetovom obchode sa riadi konkrétnymi pravidlami a ustanoveniami. Dodacia lehota výrobkov So.Cap. je cca 14dní. Vzhľadom na povahu sortimentu a obrovskému záujmu o ňom môže dôjsť k výpadku niektorého odtieňa vlasov alebo iného výrobku a v takomto prípade, je potrebné počítať s dodacou lehotou aj 1 mesiac. Bližšie informácie tu.

Upozornenie!
Všetky fotografie, popisy výrobkov a iné texty, zverejnené na internetovej stránke www.hair-cosmetics.sk sú majetkom firmy HairCosmetics Shop s.r.o. a patria do duševného vlastníctva firmy. Všetky obrázky a texty chráni právo autorské podľa zákona 121/2006 Zb. a tak ich kopírovanie nie je možné a je protizákonné.

Záverečné ustanovenie
Fotografie sú len ilustračné, hlavné a na základe čoho sú výrobky zasielané, je opis výrobkov. Drobná zmena dezénu výrobkov (napr. inovácie alebo zmenou prebalu) je vyhradená.

Zásielky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu iba na Vaše vyžiadanie.

Evicencia tržieb
Podľa zákona
o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

Produkty

Výrobcovia

Spolehlivá firma 2016